Актуални новини от сектора

КЕВР предлага за обществено обсъждане проект на Наредба № 6 от ...2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи...

COP28 приключи с "историческо споразумение" за нова ера в действията в областта на климата...

Съветът на ЕС и Парламентът постигнаха предварително споразумение за реформиране на структурата на пазара на електроенергия в ЕС...

ЕСО разработи електронен регистър на заявленията за присъединяване на нови ВЕИ мощности...

COP28, IRENA и Глобалният алианс за възобновяеми енергийни източници очертават пътна карта за ускоряване на енергийния преход чрез утрояване на енергията от възобновяеми източници и удвояване на енергийната ефективност до 2030 г....

София планира да осигури безплатно малки солари с мощност до 4 kW, които да се монтират върху покривите на еднофамилни жилищни сгради...

Съветът на ЕС постигна съгласие по предложение за изменение на структурата на пазара на електроенергия...

Промените в Закона за енергията от възобновяеми източници са обнародвани в Държавен вестник...

Съветът на Европейския съюз прие новата Директива за енергията от възобновяеми източници...

Парламентът прие окончателно промените в Закона за енергетиката...

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)...

Новата, преработена Директива за енергийната ефективност (ЕС) 2023/1791 е публикувана в Официалния вестник на ЕС...

Европейският парламент (ЕП) подкрепи мерките за увеличено използване на енергия от възобновяеми източници...

С 49 процента се е увеличил делът на ВЕИ в преносната мрежа от началото на 2023 г. на годишна база, отчита ЕСО...

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергетиката...

Съветът на ЕС прие директива относно енергийната ефективност...

Цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 01.07.2023 г. - 30.06.2024 г....

КЕВР прие промени в Наредба № 6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи...