Актуални новини от сектора

Европейската комисия представи пакет от насоки и препоръки за ускоряване на разпространението на ВЕИ...

Наредба № Е-РД-04-2 от 2 април 2024 г. за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници е обнародвана в Държавен вестник...

Новата Наредба № 6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи е обнародвана в Държавен вестник...

Парламентът гласува текстове, с които се уточняват условията за промяна на предназначението на земеделски земи при изграждане на обекти за енергия от ВЕИ...

КЕВР прие окончателно Наредба № 6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи...

Програмата за финансиране на инсталации за производство на електроенергия от слънце и вятър, със съоръжения за съхранение е отворена за кандидатстване...

МС определи стойностите, които служат за изчисляване на тавана на пазарните приходи на производителите на електроенергия...

Заявление за промяна на предназначението на земеделска земя, върху която ще се изгражда обект за производство на енергия от ВЕИ...

КЕВР предлага за обществено обсъждане проект на Наредба № 6 от ...2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи...

COP28 приключи с "историческо споразумение" за нова ера в действията в областта на климата...

Съветът на ЕС и Парламентът постигнаха предварително споразумение за реформиране на структурата на пазара на електроенергия в ЕС...

ЕСО разработи електронен регистър на заявленията за присъединяване на нови ВЕИ мощности...

COP28, IRENA и Глобалният алианс за възобновяеми енергийни източници очертават пътна карта за ускоряване на енергийния преход чрез утрояване на енергията от възобновяеми източници и удвояване на енергийната ефективност до 2030 г....

София планира да осигури безплатно малки солари с мощност до 4 kW, които да се монтират върху покривите на еднофамилни жилищни сгради...

Съветът на ЕС постигна съгласие по предложение за изменение на структурата на пазара на електроенергия...

Промените в Закона за енергията от възобновяеми източници са обнародвани в Държавен вестник...

Съветът на Европейския съюз прие новата Директива за енергията от възобновяеми източници...

Парламентът прие окончателно промените в Закона за енергетиката...