Актуални новини от сектора

COP28, IRENA и Глобалният алианс за възобновяеми енергийни източници очертават пътна карта за ускоряване на енергийния преход чрез утрояване на енергията от възобновяеми източници и удвояване на енергийната ефективност до 2030 г....

София планира да осигури безплатно малки солари с мощност до 4 kW, които да се монтират върху покривите на еднофамилни жилищни сгради...

Съветът на ЕС постигна съгласие по предложение за изменение на структурата на пазара на електроенергия...

Промените в Закона за енергията от възобновяеми източници са обнародвани в Държавен вестник...

Съветът на Европейския съюз прие новата Директива за енергията от възобновяеми източници...

Парламентът прие окончателно промените в Закона за енергетиката...

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)...

Новата, преработена Директива за енергийната ефективност (ЕС) 2023/1791 е публикувана в Официалния вестник на ЕС...

Европейският парламент (ЕП) подкрепи мерките за увеличено използване на енергия от възобновяеми източници...

С 49 процента се е увеличил делът на ВЕИ в преносната мрежа от началото на 2023 г. на годишна база, отчита ЕСО...

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергетиката...

Съветът на ЕС прие директива относно енергийната ефективност...

Цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 01.07.2023 г. - 30.06.2024 г....

КЕВР прие промени в Наредба № 6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи...

Съветът на Европейския съюз постигна съгласие по някои части от реформата на пазара на електроенергия...

Европейският съюз постигна съгласие по по-строго законодателство за ускоряване на навлизането на енергията от възобновяеми източници...

Европейската комисия предлага реформа на структурата на пазара на електроенергия в ЕС...

План на ЕС за възстановяване: Съветът приема REPowerEU...