Информация за проекта

Настоящият информационен портал се класифицира като публичен регистър на инсталациите за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Основната му цел е да предоставя на обществото актуална информация за произведената електроенергия от фотоволтаични, вятърни, водни и други централи.

Основен източник на данни е регистърът за издадените гаранции за произход на електроенергия, поддържан от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Фотоволтаични електроцентрали

Фотоволтаиката е метод за произвеждане на електроенергия, чрез преобразуване на слънчевата радиация в постоянен ток. За тази цел, производителите използват слънчеви панели, съставени от множество соларни клетки и постигащи фотоволтаичния ефект.

Вятърни електроцентрали

Вятърните турбини преобразуват механичната енергия от вятъра в постоянен ток. Те са в основата на вятърните електроцентрали и ветропаркове, които биват построени на сушата или в големи водни обекти, като например океани, язовири или езера.

Водноелектрически централи

Водноелектрическите централи използват енергията на водната маса за произвеждане на електричество. Често срещана практика е да се използва водата от язовир, за да върти водна турбина с прикачен електрически генератор, задвижван от падаща вода.

Инсталации на биомаса и биоенергия

Биомасата (растителен материал и животински отпадъци) е най-старият източник на енергия от възобновяеми източници, а за производството му се използват няколко основни технологии - изгаряне, пиролиза, газификация и анаеробно разлагане.