Актуални новини от сектора

Парламентът прие окончателно промените в Закона за енергетиката...

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)...

Новата, преработена Директива за енергийната ефективност (ЕС) 2023/1791 е публикувана в Официалния вестник на ЕС...

Европейският парламент (ЕП) подкрепи мерките за увеличено използване на енергия от възобновяеми източници...

С 49 процента се е увеличил делът на ВЕИ в преносната мрежа от началото на 2023 г. на годишна база, отчита ЕСО...

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергетиката...

Съветът на ЕС прие директива относно енергийната ефективност...

Цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 01.07.2023 г. - 30.06.2024 г....

КЕВР прие промени в Наредба № 6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи...

Съветът на Европейския съюз постигна съгласие по някои части от реформата на пазара на електроенергия...

Европейският съюз постигна съгласие по по-строго законодателство за ускоряване на навлизането на енергията от възобновяеми източници...

Европейската комисия предлага реформа на структурата на пазара на електроенергия в ЕС...

План на ЕС за възстановяване: Съветът приема REPowerEU...

ЕК одобри правила за определяне на понятието „водород от възобновяеми източници“ в ЕС...

REPowerEU: националните планове за възстановяване ще включват и енергийни мерки...

Европейският съюз ще ускори процеса на издаване на разрешения за проекти за енергия от възобновяеми източници...

Европейската комисия представи нов временен извънреден регламент за ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници...

Българските компании получават 200 млн. лв. за собствени ВЕИ мощности...