Производствени инсталации

ВЕЦ "Китка"

Водноелектрическа централа с местоположение Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Гърмен, в експоатация от 5 април 2016, с производствена мощност 5.48 МВт.

Собственик: "РУНО - КАЗАНЛЪК" ЕАД с ЕИК 123643298