Производствени инсталации

ПАВЕЦ "Орфей"

Помпено-акумулираща водноелектрическа централа с местоположение Кричим, в експоатация от 1 януари 1975, с производствена мощност 160 МВт.

Собственик: "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД с ЕИК 000649348