Производствени инсталации

МВЕЦ Стакевци

Микро водноелектрическа централа с местоположение Стакевци, общ. Белоградчик, обл. Гърмен, в експоатация от 30 март 2018, с производствена мощност 0.215 МВт.

Собственик: СТИС ООД с ЕИК 131401953