Публичен регистър на ВЕИ обектите

Настоящият информационен портал се класифицира като публичен регистър на инсталациите за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Основната му цел е да предоставя на обществото актуална информация за произведената електроенергия от фотоволтаични, вятърни, водни и други централи.

Основен източник на данни е регистърът за издадените гаранции за произход на електроенергия, поддържан от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Актуални мощности